Gizlilik Politikası

MolGen Sağlık ve Kültür Hizm. Ltd. Şti.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında
Gizlilik Politikası

 Sayın Website Kullanıcısı,

MolGen Sağlık ve Kültür Hizm. Ltd. Şti. yahut onun iştirakleri ve bağlı ortaklıkları (bundan sonra her biri birlikte yahut ayrı ayrı “MolGen” olarak anılacaktır); 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerin işlenmesi ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirmektedir.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, bireyin şahsi, mesleki ve ailevi özelliklerini gösteren, o bireyi diğer bireylerden ayırmaya ve niteliklerini ortaya koymaya elverişli her türlü bilgidir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Anlama Gelir?

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ilk defa elde edilmesiyle başlayan bir süreç ve devamındaki her türlü aktarım, saklama, paylaşım gibi işleme faaliyetleri ‘veri işleme’ olarak tanımlanır.

Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

İlgili Kişinin İşlenen Kişisel Verileri Nelerdir?

MolGen, website kullanıcılarının erişim ve işlemlerine bağlı olarak kullanıcının; işlem güvenliği (giriş-çıkış kayıtları, IP adresi), kimlik (ad, soyad), iletişim (e-posta adresi) verilerini işler. İşlemeye ilişkin amaç, hukuki gerekçeler ve ilgili kişinin hakları aydınlatma metninde detaylı olarak açıklanmıştır. MolGen, işlediği kişisel verilerin gizliliğine ve güvenliğine önem vermektedir. Kanun’un 3 ve 7. maddesi uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir. Çerez kullanımı hakkında daha detaylı bilgi için MolGen’in Çerez Politikası incelenebilir.

Kişisel Verileri Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?

 • Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Ticari faaliyetlerimizin verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası
 • Siber güvenlik teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi.

Kişisel Verilerin Aktarılma Durumu

MolGen, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri; faaliyetler gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, grup şirketleri düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verileri talep etmeye yetkili kamu kurumu veya kuruluşları ve bunların belirlediği kişiler ile paylaşabilir. Web sitesi ziyaretçilerinin kişisel verileri yurtdışı alıcı gruplarıyla paylaşılmamaktadır.

İlgili Kişi Hakları Nelerdir?

MolGen tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, Kanun’un 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

MolGen, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatta meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, işbu Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapabilir.