KVKK Aydınlatma Metni

MolGen Sağlık ve Kültür Hizm. Ltd. Şti.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında
Website Kullanıcı Aydınlatma Metni

MolGen Sağlık ve Kültür Hizm. Ltd. Şti. yahut onun iştirakleri ve bağlı ortaklıkları (bundan sonra her biri birlikte yahut ayrı ayrı “MolGen” olarak anılacaktır) veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.

MolGen, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verileri işlemektedir.

MolGen, kişisel verileri, www.molgen.com.tr vasıtasıyla elektronik olarak, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu MolGen Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

İşlenen Kişisel VeriHukuki Sebepİşleme Amaçları
Veri KategorileriVeri Türleri
Kimlik
İletişim
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olmasıİletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
İşlem GüvenliğiÇerez Kayıtları, IP Adresi, Giriş-Çıkış KayıtlarıÇerez türlerine göre Açık Rıza/ İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması/Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için veri işlemenin zorunlu olması(Çerez Politikasını inceleyiniz.)İnternet sitelerindeki çevrimiçi deneyimi kullanıcıya uygun hale getirmek, kolaylaştırmak ve kullanıcıyı hatırlamak

Kişisel Verilerin Aktarılması

MolGen, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri bağlı ortaklıklar ve şirketler ile düzenleyici ve denetleyici yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yurtiçinde paylaşabilir.

İlgili Kişinin Hakları

MolGen tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (4) ve (5) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili Kişi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ uyarınca taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da MolGen sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamaları içeren dilekçe ile 1222. Cad. No: 10/4 Cevizlidere, Çankaya / ANKARA adresine başvuru yapılabilir. Ayrıca info@molgen.com.tr e-posta adresi veya 0 312 434 0803 telefon numarası üzerinden bilgi alınabilir.

İlgili kişinin başvurusuna müteakip MolGen 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvurusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. MolGen; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

MolGen tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek MolGen tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.

MolGen, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.